Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Số 2 Đồng Nai thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D)

Ngày 14 tháng 12 năm 2018

Giấy chứng nhận: GCN D2D

Hồ sơ chào bán:

https://drive.google.com/file/d/0B_r5Fv1PAE-IbWUxMVdpRm5iN2M/view?usp=sharing