Tăng trưởng và phát triển

Kết quả hoạt động trong 05 năm gần đây, từ 2009 – 2013, trong đó thể hiện các chỉ số cơ bản: vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tỷ lệ chia cổ tức, thu nhập bình quân của CBNV.